فیتومـِـد چیست؟

فیتومِد (Phytomed) برگرفته از کلمه فیتومِدیسین (Phytomedicine) به معنی درمان با گیاهان است (Phyto به معنی گیاه و Medicine به معنی پزشکی). همچنین در کنار آن میتوان به فیتوتراپی (Phytotherapy) اشاره نمود که آن هم به معنی گیاه درمانی میباشد.