خواص و فضیلتهای آیات قرآن کریم

قرآن کریم سراسر نور و رحمت و هدایت برای انسانهاست. با توجه به منابع متعدد، برای هر سوره یا آیه از قرآن خواص ویژه ای روایت شده است. برخی از این روایتها را میتوانید در زیر ملاحظه نمایید.

برای مشاهدۀ خواص و فضیلتهای آیات قرآن کریم، فایل تنظیم شدۀ زیر را (که برگرفته از پایگاه جامع قرآن کریم به آدرس http://quran.anhar.ir/ است) پس از دانلود، مشاهده نمایید.

خواص و فضیلتهای آیات قرآن کریم